Quantcast
WhatsUpIran Logo

HELEN هلن

Farsi Name: هلن

Director: علي اکبر ثقفي

Genre: Social Drama

User rate
Critics rate

«هلن» مضمونی اجتماعی دارد که داستانش در سال 94 مي گذرد و قصه روز است. فيلم داستان زندگی دختری را روايت مي کند که قصد دارد به سفری برود. در همين حين بروز اتفاقاتی وی را در رفتن به اين سفر دچار ترديد مي کند... .

Helen Cast & Crew عوامل هلن

Helen Credits سایر اطلاعات هلن

Cast:
طناز طباطبايی
ProductionDate:1394 (2015)
Writer: اميرحسين ثقفي
Status:In Production

COMMENTS

Sign in to post a comment
There is no comment yet.